Protikorupční program FN Olomouc

Postup pro oznámení při podezření na korupční jednání

Podněty ke korupci jsou prošetřovány od konkrétního i anonymního oznamovatele.

Podání oznámení je možno uskutečnit:

  • osobním jednáním u svého přímého nadřízeného, u jeho nadřízeného nebo na Oddělení interního auditu;
  • v listinné podobě (formulář „Oznámení o korupčním jednání“ nebo volnou formou) na adrese FNOL – Oddělení interního auditu, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc (obálku označit slovy „Oznámení“);
  • e-mailovou korespondencí na adresu korupce@fnol.cz.
  • Správcem protikorupční e-mailové schránky je Oddělení interního auditu.

Oznámení by mělo obsahovat:

  • identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob, příp. profitujících osob;
  • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání, vč. časového sledu;
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nekalého jednání.

Postup po oznámení:

Při podezření na korupční jednání dojde k vyhodnocení informace v kontextu s dalšími podkladovými materiály a informacemi. Na základě shromážděných důkazů je vyhodnocena, zda ke korupci došlo či ne. V případě, že není jednání vyhodnoceno jako korupční, případ se uzavře a písemně se vyrozumí oznamovatel, není-li oznámení anonymní.). Prokáže-li se korupční jednání, ředitel FNOL prostřednictvím Oddělení interního auditu realizuje další šetření a zabezpečí postup dle platných právních norem. Na základě zjištění budou zajištěna nápravná opatření.

OZNÁMENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ