Whistleblowing

Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen "FNOL") jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen "VOS") k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má FNOL povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

FNOL má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny v samostatném interním metodickém pokynu MP-Řd-002-03 Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing, v platném znění, kde jsou uvedeny všechny případné informace.

 

Příslušná osoba FNOL

Jako příslušná osoba FNOL pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určen Bc. Roman Kejř – vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení FNOL – kontakty jsou uvedeny níže – viz část Jak lze oznámení učinit/podat? 

 

Vnitřní oznamovací systém FNOL

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím VOS FNOL, externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci...). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením.

FNOL ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Co by mělo obsahovat oznámení?

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa);
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. 1), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
 • případné důkazy a podpůrné informace, na jejich základě je podáváno oznámení. 

Jak lze oznámení učinit/podat?

V případě písemného oznámení, nevyužijete-li elektronický formulář na těchto stránkách ZDE (klikněte), je doporučeno vyplnit formulář Oznámení o možném protiprávním jednání (formulář ke stažení), případně lze oznámení učinit i volnou formou, mělo by ale vždy obsahovat minimální stanovené náležitosti - viz část Co by mělo obsahovat oznámení?

a) elektronicky:

b) v listinné podobě (takto podané oznámení ideálně v zalepené obálce by mělo být označené viditelně a čitelně nápisem „Oznámení – pouze k rukám vedoucího OBKR – NEOTVÍRAT“)

 • vhozením do schránky určené pro příjem oznámení o protiprávním jednání umístěné u vchodu do budovy WD (jídelna) v areálu FNOL;
 • zasláním poštou na adresu: vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení, Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc.

c) telefonicky: na telefonním čísle: +420 588 446 538 nebo +420 724 395 531. 

d) osobně: po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba FNOL povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) – místo pro osobní podání: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc, budova G – místnost č. A_G003110 – kancelář vedoucího Odboru bezpečnosti a krizového řízení (po předchozí osobní nebo telefonické dohodě).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení oznámení?

 • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou FNOL; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu FNOL, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
 • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou FNOL bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát); to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu FNOL, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o posouzení oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
 • za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě FNOL (podací razítko na obálce doručené poštou) nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení; u e-mailových oznámení je dnem přijetí oznámení datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu whistleblowing@fnol.cz příslušné osobě FNOL; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se za den přijetí oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou FNOL.

Jak bude oznámení vyřizováno?

 • Zjistí-li příslušná osoba FNOL při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba FNOL řediteli FNOL navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby FNOL a oznamovatel pro FNOL nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhne příslušná osoba FNOL nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou FNOL, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než FNOL. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu FNOL, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu FNOL, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém opatření by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 • Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba FNOL bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?

FNOL (resp. pověřená příslušná osoba) zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny a které jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností správce (FNOL), ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, jsou/budou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací v rámci zabezpečených (šifrovaných) datových souborů a datových úložišť a primárně slouží po celou dobu uchování pouze pro pověřenou příslušnou osobu FNOL (= vedoucího Odboru bezpečnosti a krizového řízení) v rámci prováděného prošetřování a evidence přijatých oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními (doba uchování činí nezbytně nutnou dobu, minimálně 5 let od data přijetí oznámení, poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak).

 

Externí oznamovací systém

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky najdete ZDE (klikněte).