Úsek nelékařských oborů

Hlavním úkolem Úseku nelékařských oborů je koncepční řešení problematiky nelékařské péče s vazbou na lékařskou péči. Spolupracuje se zdravotnickými školami, Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci a lékařskými fakultami na vzdělávání studentů při teoretické i praktické výuce.

Náměstkyně nelékařských oborů určuje strategii a koncepci v oblasti nelékařských oborů, v oblasti ošetřovatelské péče a zodpovídá za její realizaci, hodnotí její kvalitu, bezpečnost a zajišťuje její kontinuální zvyšování pomocí indikátorů kvality péče. 

Odpovídá za realizaci projektů oboru ošetřovatelství a ostatních nelékařských oborů FNOL. V rámci poskytování komplexní péče o pacienty není opomíjena také duchovní a psychická podpora pacientů, klinická pastorační péče je zajišťována nemocničními kaplany.

Oddělení léčebné výživy je garantem a zodpovídá za kvalitu poskytované léčebné výživy všem pacientům ve FNOL, provádí edukace pacientů, případně jejich rodinných příslušníků (u dětí zákonných zástupců) o dietním režimu, a to za hospitalizace, před propuštěním, nebo v Poradně pro výživu, spolupracuje s dalšími odbornými ambulancemi FNOL (zejména v oboru obezitologie, diabetologie, gastroenterologie).

Sociální oddělení garantuje sociální pomoc a poradenství hospitalizovaným pacientům, kteří se pro svůj zdravotní stav nachází v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji sami zvládnout, dále pak těm, kteří o pomoc požádají a také pacientům vyhledaným při sociální depistáži na jednotlivých odděleních. Odpovídá za zajišťování sociálně právní ochrany hospitalizovaných dětí a plnění zákonné ohlašovací povinnosti zdravotnických pracovníků ve vztahu k dětem. Zprostředkovává následnou péči pacientům (Agentura domácí péče, pečovatelské služby, lůžkové zařízení následné péče).

V gesci Úseku nelékařských oborů je také činnost Dobrovolnického centra FN Olomouc, Duchovní služby / kaplanů a Podpůrného a paliativního týmu FN Olomouc.

Pracovní tým a kontakty:

Náměstkyně nelékařských oborů:

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

tel.: 588 445 839
e-mail: andrea.drobilicova@fnol.cz
Vedoucí Oddělení léčebné výživy Mgr. Marie Kohutová, DiS. tel.: 588 444 341, mobil: 724 255 329
e-mail: marie.kohutova@fnol.cz
Vedoucí Sociálního oddělení Mgr. Dana Balutová tel.: 588 443 132
e-mail: dana.balutova@fnol.cz