I. chirurgická klinika

I. chirurgická klinika

Úvod

AKTUÁLNĚ 

Vzhledem k omezení sálového provozu na I. chirurgické klinice FN Olomouc nadále trvá omezení operací benigních diagnóz. Toto omezení může znamenat u vybraných diagnóz odložení plánovaného operačního výkonu.
Děkujeme za pochopení!

Provoz všech ambulancí I. chirurgické kliniky je standardní. Vyšetřeni budou jen objednaní pacienti. Objednávejte se telefonicky na níže uvedených číslech. Žádáme, abyste dodržovali čas svého vyšetření!
Všechna lůžková oddělení fungují bez omezení.

Ambulance: 588 443 308, 588 446 373 (Bc. Ivana Zajícová, koordinátorka ambulantního provozu)

REŽIM NÁVŠTĚV

Návštěvní doba: 14.00 - 16.30 hodin.

Pacient může přijmout nejvíce jednu návštěvu denně v počtu 2 osob, na JIP jen po předběžném telefonickém schválení ošetřujícím lékařem.

Osoba navštěvující pacienta nesmí vykazovat klinické známky onemocnění COVID 19 a současně musí splnit jednu z následujících podmínek:

 • Prokáže se negativním PCR nebo POC testem nejdéle 48 hod. starým.
 • Prokáže se certifikátem očkování nebo doloží doklad o aplikaci první očkovací látky (platné rozmezí je 22 – 90 dnů od aplikace).
 • Prokáže se lékařskou zprávou o prodělaném COVID-19 a od průkazu onemocnění neuplynulo více jak 90 dní ale není v izolaci.
 • Před vstupem na oddělení si provede vlastní antigenní test k průkazu SARS-CoV-2 určený pro testování laiky a přeloží negativní výsledek nebo předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu provedeného nejdéle před 72 hodinami povolený k použití laickou osobou v rámci povinného testování zaměstnanců nebo ve školském zařízení (dokládá se čestným prohlášením nebo potvrzením zaměstnavatele).

Průkaz negativity předloží při příchodu navštěvující osoba personálu oddělení. 

Návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou,  po celou dobu návštěvy má nasazený respirátor FFP2 nebo KN95.

----------------------

Charakteristika pracoviště:

Hlavní povinností I. chirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc je poskytovat základní plánovanou a akutní chirurgickou péči pacientům města Olomouce a Olomouckého kraje, přičemž jako klinické pracoviště plní především roli specializovaného zdravotnického zařízení pro tyto obory (tuto funkci pak vykonává i pro další regiony Moravy i Čech):

 • gastroenterochirurgii
 • hrudní a plicní chirurgii
 • kolorektální chirurgii
 • miniinvazivní chirurgii
 • speciální onkochirurgii
 • novorozeneckou a dětskou chirurgii

I. chirurgická klinika je významnou součástí Onkologického centra LF UP a FN a Traumacentra v Olomouci, je výukovou základnou pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro základní i nástavbové specializace v oboru chirurgie (chirurgie, plicní chirurgie, dětská chirurgie) a podílí se na řešení grantů a výzkumných úkolů.

Zdravotnická činnost (detailně) zahrnuje:

 • Veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti.
 • Gastroenterochirurgii (chirurgii zažívacího traktu) v plném rozsahu (včetně rekonstrukční chirurgie žlučových cest a velkých výkonů na játrech a slinivce břišní) . To vše s využitím miniinvazivních a mezioborových intervenčních postupů.
 • Hrudní chirurgii a plicní chirurgii v celém rozsahu, vyjma transplantace plic, a to jak pro benigní, tak i maligní onemocnění, včetně komplexní chirurgie jícnu a mezihrudí s využitím klasických i miniinvazivních přístupů a chirurgii hrudní.
 • Veškerou operativu onemocnění tlustého střeva a konečníku pro benigní a maligní onemocnění, včetně využití miniinvazivních technik a s preferováním výkonů na konečníku, šetřících funkčnost svěračového aparátu, i s využitím tvorby reservoárů, plně rozvinutou diagnostiku a následnou léčbu funkčních poruch svěračového aparátu s využitím endosonografie a rektální manometrie a výkony transanální chirurgie (Buess).
 • Veškerou operativu na ženském prsu včetně rekonstrukčních plastických operací (náhrad prsní žlázy) - ve spolupráci s plastickou chirurgií.
 • Minimálně invazivní výkony v rozsahu III. stupně obtížnosti.
 • Komplexní péči v oblasti onkochirurgie (chirurgie nádorů), a to všech orgánů vyjmenovaných výše. Tato složitá práce je vykonávána za úzké spolupráce především onkologů a radiologů, ale v indikovaných případech i s odborníky příbuzných oborů (kardiochirurgy, gynekology, urology, cévními chirurgy, neurochirurgy i plastickými chirurgy a ortopedy a otorinolaryngology). To vše při plné participaci a zajištění špičkovým týmem lékařů a sester intenzivních oborů (IPCHO - Intenzivní péče chirurgických oborů, KAR - Klinika anestesiologie a resuscitace).
 • Speciální onkochirugie se pak zabývá rozsáhlými cytoredukčními výkony v oblasti dutiny břišní a hrudní u vzácných nádorů povrchů dutiny břišní a pohrudniční, včetně hypertemické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC), respektive intratorakální (HITHOC).
 • Novorozeneckou a dětskou chirurgii v plném rozsahu (vyjma plánované onkochirurgie solidních nádorů dětského věku), včetně výkonů pro atresie GIT (jícnu, duodena, tenkého i tlustého střeva, anorektální malformace), chirurgické řešení Crohnovy choroby dětského věku, náhrady a rekonstrukce žlučových cest, náhrady jícnu při jeho korosivním postižení, výkony pro gastroesofageální reflux (GERD), výkony pro deformity hrudní stěny (pectus excavatum, pectus carinatum), výkony pro vrozené defekty a vývojové vady stěny břišní (gastroschisa, omfalokela). I zde při plném a komplexním zajištění týmů lékařů a sester z novorozeneckého oddělení a dětské kliniky.
 • V případě potřeby spolupracujeme s kolektivem traumatologického centra a urgentního příjmu (hlavně při závažných sdružených poraněních a polytraumatech).

Kde nás najdete - I. chirurgická klinika