Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Úvod

Aktuálně

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Hygienicko-epidemiologické důvody přiměly Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy k vyhlášení zákazu návštěv.

PLATÍ OD ÚTERÝ 8. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ.

--------------

Činnost kliniky spočívá v erudované komplexní pomoci klientům s plicními nemocemi v různé fázi a rozsahu postižení, včetně prevence a dispenzární péče. Mezi nejčastější nemoci v naší péči patří akutní i chronické plicní záněty, CHOPN, astma, zhoubné i nezhoubné nádory plic, sarkoidóza, intersticiální plicní procesy, spánková apnoe a řada dalších. Klinika zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku lékařů v pneumologii, realizuje koncepci oboru Pneumologie a ftizeologie v oblasti výzkumu ve spolupráci s pracovišti jiných oborů. 

Do ambulance pacienti přicházejí s doporučením praktického lékaře nebo terénního specialisty. Ambulance nabízí pacientům základní pneumologickou péči a dále specializované poradenství při zánětech průdušek a plic (CHOPN, asthma bronchiale, pneumonie), intersticiálních plicních procesech (fibrózy, sarkoidóza, systémové nemoci), onkologických onemocněních plic (karcinom plic, mezoteliom pleury, nádory mezihrudí), poruchách dýchání ve spánku (SAS), cystické fibróze dospělých osob a závislosti na tabáku. Je zde poskytována inhalační a infúzní léčba. Provádí se edukace nemocných a probíhá zde také podstatná část cytostatické terapie nádorů. Kontroluje se dlouhodobá domácí oxygenoterapie při dechovém selhání, řeší se komplikace BCG vakcinace u dětí. Provádí se radiologické vyšetření hrudníku, pod vedením lékaře a psychologa zde funguje Centrum léčby závislosti na tabáku. Součástí ambulance je dále Pneumoonkologické centrum, Centrum pro obtížně léčitelná astma (OLA), Centrum pro intersticiální plicní procesy, Centrum léčby cystické fibrózy a poradně pro léčbu spánkové apnoe. Velká pozornost je věnovaná komplexní plicní rehabilitaci, která se provádí jednak na lůžkové složce ale především ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury.

Ambulance všeobecná - pracovna sester: tel.: 588 443 561, Staniční sestra: Žaneta Nimmerrichterová, tel.: 588 445 658

Vedoucí lékař všeobecné ambulance: MUDr. Aleš Václavík, tel. 588 443 551 (5938), e-mail.: ales.vaclavik@fnol.cz

Další lékaři všeobecné ambulanci
MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D., tel.: 588 444 658 (5907), e-mail: jaromir.zatloukal@fnol.cz
MUDr. Eva Voláková, tel.: 588 444 657, e-mail: eva.volakova@fnol.cz

Ambulance pro intersticiální nemoci
tel. 588 443 665
MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D., tel.: 588 445 937, e-mail: vladimira.lostakova@fnol.cz
MUDr. Monika Žurková, Ph.D.,tel.: 588 445 327, email: monika.zurkova@fnol.cz

Pneumoonkologická ambulance
tel.: 588 444 670
MUDr. Ondřej Fischer, tel.: 588 445 659, e-mail: ondrej.fischer@fnol.cz
MUDr. Denisa Rozsívalová, tel.: 588 445 939,  e-mail: denisa.rozsivalova@fnol.cz
MUDr. Juraj Kultan, tel.: 588 445 657, e-mail: juraj.kultan@fnol.cz

Ambulance pro cystickou fibrózu dospělých
MUDr. Petr Jakubec Ph.D., tel.: 588 445 918, e-mail: petr.jakubec@fnol.cz

Ambulance pro CHOPN a bronchiální astma
tel.: 588 443 561
MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D., tel.: 588 444 658 (5907), e-mail: jaromir.zatloukal@fnol.cz
MUDr. Eva Voláková, tel.: 588 444 657, e-mail: eva.volakova@fnol.cz

Ambulance pro spánkové poruchy
MUDr. Milan Sova, e-mail: milan.sova@fnol.cz
MUDr. Samuel Genzor, e-mail: samuel.genzor@fnol.cz
tel.: 588 443 561, 588 444 733 (sestra, odd. 24)

Centrum pro léčbu závislosti na tabáku
MUDr. Stanislav Losse, e-mail: stanislav.losse@fnol.cz
tel.: 588 443 561

Ambulance pro domácí oxygenterapii
MUDr. Eva Voláková, e-mail: eva.volakova@fnol.cz
MUDr. Milan Sova, e-mail: milan.sova@fnol.cz
tel.: 588 444 657

Centrum péče o pacienty po transplantaci plic
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., e-mail: petr.jakubec@fnol.cz
Tel.: 588 445 918

Psycholog Centra pro léčbu závislosti na tabáku
PhDr. Mgr. Lia Hubáčková, e-mail: lia.hubackova@fnol.cz tel.: 588 444 649 

Laboratoř pneumologické cytodiagnostiky zabezpečuje rychlou mikroskopickou diagnostiku nádorových i zánětlivých plicních procesů. Výsledky cytologického vyšetření jsou určující pro další léčbu většiny hospitalizovaných i ambulantních nemocných. Provádějí se zde také tuberkulinové testy.

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D., e-mail: vladimira.lostakova@fnol.cz
tel.: 588 444 654

Zdravotní laborantky:
Silvie Zachová, Kamila Korábečná
588 444 653, 588 444 654 

Ambulance pečuje o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí a o nemocné s astmatem. Zabezpečuje diagnostiku a léčbu i obtížných stavů a těžkých forem onemocnění. Provádí se též nejmodernější léčba i formou účasti v klinických studiích. /dovádí se zde edukace správného používání inhalačních pomůcek.

MUDr. Eva Voláková, tel.: 588 444 657, e-mail: eva.volakova@fnol.cz
MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D., tel.: 588 44 4658 (5907), e-mail: jaromir.zatloukal@fnol.cz 

Jednotka indikuje různé typy dlouhodobé domácí oxygenterapie, provádí edukaci a kontrolu používání přístrojů. Základní indikací je dechová nedostatečnost (respirační insuficience) u vleklých plicních onemocnění.

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Voláková
tel.: 588 444 657, e-mail: eva.volakova@fnol.cz 

1) Pneumoonkologické centrum Pneumoonkologické centrum se věnuje specializované léčbě nádorů hrudníku od roku 2006, kdy byla činnost center celorepublikově ustanovena. Centrum zajišťuje komplexní diagnostiku karcinomu plic, nádorů pohrudnice i mezihrudí včetně léčby komplikací a dispenzarizace nemocných. Podává se zde nákladná onkologická léčba a centrum se účastní klinických studií s novými léky. Ambulantní složka spolupracuje s oddělením 25, které se plně věnuje pneumoonkologické problematice.

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., e-mail: vitezslav.kolek@fnol.cz, tel. 588 443 560
Další lékaři: MUDr. Juraj Kultan, MUDr. Ondřej Fischer, MUDr. Denisa Rozsívalová
Pneumoonkogická ambulance - tel. 588 44 4670

2) Centrum pro obtížně léčitelné astma

Centrum pečuje o část nemocných s bronchiálním astmatem, které nelze dostatečně kompenzovat standardní léčbou. Hovoříme o tzv. obtížně léčitelném astmatu (OLA). Centrum poskytuje komplexní specializovanou péči pro tyto nemocné včetně podávání nejmodernější biologické léčby. Rovněž provádí vyšetření pátrající po příčinách, které mohou OLA vyvolávat, a zajišťuje dlouhodobé sledování těchto nemocných, centrum se též účastní klinických studií s novými léky.

Vedoucí lékař: MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D., e-mail.: jaromir.zatloukal@fnol.cz
tel.: 588 444 658

3) Centrum péče o cystickou fibrózu dospělých

V centru jsou léčeni dospělí pacienti s cystickou fibrózou. Centrum je ustanoveno věstníkem MZ a odpovídá evropským normám po stránce prostorové, personální i přístrojové. Základem je úzká spolupráce s Dětskou klinikou FNOL a další mezioborová spolupráce s gastroenterology, diabetology, mikrobiology a dalšími specialisty. Pro hospitalizované nemocné jsou vyčleněny pokoje na standardních lůžkových odděleních a speciální část jednotky intenzivní péče.

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., 588 445 918, e-mail: petr.jakubec@fnol.cz
tel.: 588 445 918

4) Centrum pro léčbu závislosti na tabáku

Centrum poskytuje komplexní péči pro klienty v oblasti medikamentozní a podpůrné péče bojující se závislostí na tabáku a nikotinu. Nabízí substituční i doplňkovou léčbu, zajišťuje dlouhodobé sledování a kontrolu klientů, prevenci komplikací kouření. Pevnou součástí centra je klinický psycholog, centrum poskytuje též edukační materiály pro klienty i veřejnost.

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Stanislav Losse, e-mail: stanislav.losse@fnol.cz
tel.: 588 443 561

5) Centrum pro intersticiální plicní procesy a sarkoidózu

Centrum se věnuje onemocněním postihujícím periferní části, tj. plicních sklípků a průdušinek. Nejčastější z nich je sarkoidóza a idiopatická plicní fibróza, dále exogenní alergická alveolitida a celá řada dalších jednotek včetně profesionálních poškození plic charakteru pneumokonióz. Centrum poskytuje diagnostiku a zajišťuje podávání nákladné centrové léčby, provádí léčbu komplikací intersticiálních plicních procesů a indikaci domácí oxygenterapie. Ambulantní část centra spolupracuje s oddělením 26, které zajišťuje diagnostické i terapeutické hospitalizace pacientů s intersticiálními plicními procesy.

Vedoucí lékař: MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D, e-mail: vladimira.lostakova@fnol.cz
Další lékaři: Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr. Monika Žurková, Ph.D.
tel.: 588 444 732

6) Centrum péče o pacienty po transplantaci plic
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., e-mail: petr.jakubec@fnol.cz
Tel.: 588 445 918

Lůžková vybavená oddělení s pokoji pro 1-3 nemocných jsou určena pro diagnostiku a léčbu všech respiračních nemocí. Oddělení 25 je specializováno na pneumoonkologii a péči o bronchogenní karcinom, nádory pohrudnice a mezihrudí. Oddělení 26 se specializuje na diagnostiku a léčbu respiračních zánětů, jako jsou pneumonie, zánět pohrudnice, chronická obstrukční plicní nemoc a bronchiální astma, plicní fibróza a sarkoidóza. Je zajišťována léčba tuberkulózy s možností izolace. Provádí se též vyšetření před indikací transplantace a indikací domácí oxygenoterapie. Oddělení disponují i samostatnými pokoji s nadstandardní výbavou.

Vedoucí lékař odd. 25: MUDr. Ondřej Fischer, 
tel.: 588 444 648(5659)
e-mail: ondrej.fischer@fnol.cz
taniční sestra: Irena Proroková
tel.: 588 443 556

Vedoucí lékař odd. 26: MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D. tel.: 588 444 732 (5937)
e-mail: vladimira.lostakova@fnol.cz
Staniční sestra: Mgr. Jana Hrušková
tel.: 588 444 731

  

Jednotka s pěti lůžky poskytuje intenzivní péči především nemocným s akutní respirační nedostatečností, nemocným po intervenčních pneumologických zákrocích, nemocným se život ohrožující hemoptýzou, pneumotoraxy apod. Při monitorování vitálních funkcí je prováděna oxygenoterapie, podpůrná plicní ventilace, drenáže pohrudniční dutiny a nebulizační léčba. Ročně je na jednotce intenzivní péče hospitalizováno okolo 230 pacientů. Jednotka disponuje speciálním pokojem pro ochrannou izolační léčbu pacientů se speciálním režimem, například cystickou fibrozou nebo tuberkulozou.

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Jakubec Ph.D.,
tel.: 588 444 660 (5918)
e-mail: petr.jakubec@fnol.cz
Staniční sestra: Jana Šubová
tel.: 588 446 660 

Spánková laboratoř se zabývá diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spánku. Jde o odvětví, které se rychle rozvíjí ve spolupráci s jinými obory jako otorinolaryngologie, neurologie, psychiatrie nebo kardiologie. Akreditovaná laboratoř je vybavena komplexním videopolysomnografem, limitovanou polysomnografií i screeningovými systémy k detekci syndromu spánkové apnoe. Současně jsou prováděny ambulantní kontroly sledovaných pacientů, především těch, kteří jsou již léčeni přetlakovými dýchacími CPAP. Spánková laboratoř je samostatným oddělením se 5 vyšetřovacími pokoji, sesternou a pracovnou lékaře.

MUDr. Monika Žurková, email: monika.zurkova@fnol.cz
MUDr. Milan Sova, Ph.D., e-mail: milan.sova@fnol.cz
MUDr. Samuel Genzor: e-mail: samuel.genzor@fnol.cz
tel.: 588 443 555

Sestra: Bc. Soňa Panáková
tel.: 588 444 733

 

Ambulance pečuje o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí a o nemocné s astmatem. Zabezpečuje diagnostiku a léčbu i obtížných stavů a těžkých forem onemocnění. Provádí se též nejmodernější léčba i formou účasti v klinických studiích. /dovádí se zde edukace správného používání inhalačních pomůcek.

MUDr. Eva Voláková
tel.: 588 444 657, e-mail: eva.volakova@fnol.cz
MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.
tel.: 588 44 4658, e-mail: jaromir.zatloukal@fnol.cz 

Samostatnou odbornou složkou v ambulantní činnosti je laboratoř funkčního vyšetřování s možností detailního vyšetření statických i dynamických plicních funkcí. Provádí se zde bronchomotorické testy, měření plicní difúze, spiroergometrie, měření únavy dýchacích svalů včetně hladiny vydechovaného oxidu dusíku (FeNO). Vyšetření má význam pro diferenciální diagnostiku, ale i pro hodnocení efektu léčby a pro posudkovou činnost.

MUDr. Eva Voláková, e-mail: eva.volakova@fnol.cz
Sestry: Hana Kašparová, Radka Laštuvková, Jarmila Šímová
tel.: 588 443 553 

Bronchologické pracoviště provádí diagnostické i intervenční endoskopické vyšetření dýchacích cest včetně bronchoskopie dětí, dále punkční, lavážní a drenážní techniky. Tato činnost slouží k diagnostice nitrohrudních malignit, zánětů dýchacích cest i alveolárních struktur. Provádějí se zde endoskopické biopsie plic u intersticiálních plicních procesů a také biopsie pohrudnice, především u nemocných s pleurálními výpotky. Při terapeutické bronchologii se používá laser, kryokauter, intrabronchiální aplikace zářičů a zavádění průduškových protéz. Hlavní cílovou skupinou těchto intervenčních výkonů jsou nemocní se zúžením centrálních dýchacích cest. Pracoviště má vlastní naváděcí skiaskopické a ultrazvukové zařízení, které umožňuje provádění cílených odběrů plicních tkání, mediastinálních struktur a výpotků. Používá se endobronchiální ultrazvuk (EBUS), autofluorescence a vyšetřování úzkým svazkem světla (NBI). Pracoviště poskytuje nepřetržitou službu u akutních stavů spojených s ohrožením života, a to u dospělých i dětí. Dětská bronchologie je rozšiřována ve spolupráci s Dětskou klinikou.

Bronchologové - prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr. Aleš Václavík, MUDr. Stanislav Losse, MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D., MUDr. Petr Jakubec Ph.D., MUDr. Juraj Kultan, MUDr. Milan Sova, , Ph.D., dětský broncholog – prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Úseková sestra: Karin Pospíšilová, tel: 588 444 581 

K izolaci nemocných s tuberkulózou nebo podezřením na toto infekční onemocnění jsou určena dvě lůžka s podtlakovou ventilací. Provoz má charakter samostatné jednotky s ochranným režimem a hygienickou smyčkou. Jednotka zajišťuje jak diagnostiku, tak léčbu. Organizačně je začleněna do odd. 26. Obdobný pokoj s izolačním režimem je k dispozici na Jednotce intenzivní péče.

Zodpovědný lékař: MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.
tel.: 588 444 732
e-mail: vladimira.lostakova@fnol.cz

    

Kde nás najdete - Klinika plicních nemocí a tuberkulózy