Věda a výzkum

Oddělení vědy a výzkumu bylo založeno v roce 2011, a jeho existence a principy činnosti jsou ukotveny ve vnitřní směrnici SmG-006.

Oddělení vědy a výzkumu se v současné době dělí na 2 referáty:

Referát klinických hodnocení (KH) je zodpovědný za kompletní zpracování administrativní agendy klinických hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků (KH). Prostřednictvím administrátora KH připravuje podklady pro smluvní ujednání mezi sponzorem a FNOL a zaišťuje administrativní agendu zahájení KH. Na základě směrnice Sm-G006 také referát KH zřizuje Komisi klinických hodnocení, která posuzuje smlouvy sponzorů s FNOL o provedení KH, a doporučuje řediteli FNOL podpis schválených smluv. Jednou ročně komise také hodnotí zprávy hlavních řešitelů o průběhu klinických hodnocení.  Vlastní průběh klinického hodnocení zajišťuje referát klinických hodnocení delegaturou koordinátorů klinických hodnocení na jednotlivá pracoviště FNOL; zajišťuje pravidelná školení koordinátorů a pracovně-právně i metodicky řídí jejich činnost.

Referát vědy a výzkumu je zodpovědný za kompletní management vědy a výzkumu ve FNOL, která je organizací se statutem vědecko-výzkumné instituce. Referát vědy a výzkumu registruje a eviduje všechny výsledky vědecko-výzkumné činnosti (publikace, patenty, nově uznané certifikované metodiky apod.), ve kterých je domicilem kteréhokoliv z autorů FNOL. Referát VaV zajišťuje ve spolupráci s knihovnou UP kompletní bibliografický a scientometrický servis pro všechny zaměstnance FNOL. Referát VaV kompletně zajišťuje agendu Institucionální podpory (IP), včetně organizace každoroční vnitřní grantové soutěže a kompilace každoroční průběžné zprávy o využití prostředků IP. Ve spolupráci s oddělením projektové podpory FNOL referát VaV upozorňuje na vypsání grantových soutěží všech kategorií a poskytovatelů (AZV, TAČR, Erasmus Plus, EU apod.) a poskytuje žadatelům všechnu dostupnou podporu při tvorbě aplikací.

Management Oddělení vědy a výzkumu:

Vedoucí OVaV FNOL:
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN 
petr.kanovsky@fnol.cz

Vedoucí referátu KH/vedoucí koordinátor KH: 
Mgr. Renata Lamačová
renata.lamacova@fnol.cz

Vedoucí referátu vědy a výzkumu:
Mgr. Aneta Mlýnská
Aneta.Mlynska@fnol.cz

Plán genderové rovnosti FN Olomouc

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků