Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc / Prevention of illness after‐effects and health problems in childhood in University Hospital Olomouc

25.2.2015

Fakultní nemocnice Olomouc uspěla s žádostí o grant podpořený z prostředků Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska pro projekt „Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc“. Grant byl podpořen v rámci programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví.

Cílovým stavem jednotlivých aktivit předkládaného projektu je zefektivnění sekundární a terciární prevence, tedy záchyt nemocí a předcházení komplikací u vybrané skupiny dětí. Pracoviště novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc bude v rámci projektu vybaveno potřebnými přístroji a zdravotnickou technikou. Součástí projektu je rovněž vzdělávací program o poskytování resuscitační péče a to jak pro rodiče dětí, tak pro zdravotnický personál.

Podpořeno grantem z Norska

The University Hospital of Olomouc was successful with its request for a grant supported from the Financial Mechanisms of the European Economic Area and Norway for the project entitled „Prevention of illness after‐effects and health problems in childhood in University Hospital Olomouc“. The grant was supported within the CZ11 Program - Initiative in the area of public health.

The aim of the individual activities in the submitted project is increased efficiency in secondary and tertiary prevention, i.e., early detection of illnesses and prevention of complications within the selected group of children. Within the project the Department of Neonatology at the University Hospital of Olomouc will be equipped with the necessary instruments and medical technology. An educational program about providing resuscitation care for the children's parents, as well as the medical employees, will also be part of this project.

Supported by Norway grants

Prohlášení MF-NKM: 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907

Norské fondy

Informace o realizaci projektu: