Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Historie

Olomoucká stomatologická klinika vznikla v roce 1946 původně jako součást chirurgické kliniky. Z nevyhovujícího provizoria v dřevěném domku na periferii nemocničního areálu se pracoviště přestěhovalo v roce 1950 do adaptovaného činžovního domu na tehdejším Ječmínkově náměstí. S rozvojem oboru a vznikem specializovaných oddělení bylo třeba hledat nové prostory, které se podařilo získat v centru Olomouce, v budově bývalého berního úřadu. Tam se postupně přestěhovala většina specializovaných klinických pracovišť s výjimkou stomatochirurgického oddělení, které zůstalo v původním objektu. V souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu byla budova nevyhovujícího stomatochirurgického oddělení v roce 1977 demolována a oddělení přemístěno do nového objektu umístěného v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. V roce 1979 byla Stomatologická klinika administrativně rozdělena na tři samostatné, odborně profilované celky. Z někdejšího stomatochirurgického oddělení se tak stala III. stomatologická klinika, přejmenovaná v roce 1990 na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Do roku 1946 neexistovalo ve FNOL žádné stomatologické oddělení. Po obnovení olomoucké univerzity vznikla potřeba založit stomatologickou kliniku, aby tento obor mohl být vyučován v rámci lékařské fakulty. Tak byla v roce 1946 zřízena stomatologická klinika, zpočátku v rámci kliniky chirurgické, jejíž přednosta doc. MUDr. Vladislav Rapant byl také pověřen jejím vedením. Koncem roku 1946 byl jmenován přednostou kliniky doc. MUDr. Bedřich Žák, zkušený stomatolog s dlouholetou praxí z Brna. Vlastní prostory obdržela klinika v tomtéž roce v právě dostavěném dřevěném domku na okraji nemocničního areálu za gynekologicko-porodnickou klinikou. Zde byly vyhrazeny pro stomatologii dvě místnosti: ambulance a pracovna přednosty. V ambulanci bylo jedno stomatologické křeslo, doplněné minimálním pomocným zařízením, což dovolovalo prakticky jen výkon poradenské služby. Novému přednostovi pomáhal pomocný asistent z řad posluchačů. Postupně přibývalo dalších pracovníků, prostory se rozšiřovaly. V roce 1950 se podařilo přestěhovat kliniku do adaptovaného činžovního domu v ulici I. P. Pavlova  č. 3. V této budově byly ordinační místnosti s deseti stomatologickými křesly, lůžkové oddělení, operační sál, protetická laboratoř a posluchárna. V roce 1952 odešel z kliniky doc. Žák a vedení se ujal doc. MUDr. Josef Švejda. V roce 1954 byl doc. Švejda jmenován přednostou stomatologické kliniky v Plzni a jeho nástupcem se stal doc. MUDr. Josef Šimek. V této době získala stomatologická klinika novou budovu, bývalý berní úřad v centru města v Palackého ulici. Po náhlé smrti doc. Šimka v roce 1960 se stal přednostou kliniky doc. MUDr. Jaromír Novotný. V roce 1965 byla dokončena adaptace budovy v Palackého ulici. Došlo tak k separaci chirurgického oddělení, které zůstalo v původní budově v areálu nemocnice od ostatních specializovaných klinických pracovišť, které se stěhovaly do nově upravené budovy. Vedoucím stomatochirurgického oddělení byl jmenován odb. as. MUDr. Emil Jirava, CSc.

V roce 1977 byla uvedena do provozu nová budova stomatochirurgie v areálu nemocnice, kde byly vytvořeny optimální podmínky pro práci příští nové kliniky. V roce 1979 došlo k definitivnímu rozdělení stomatologie na tři samostatné celky - I., II. a III. stomatologickou kliniku. Přednostou III. stomatologické kliniky pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii se stal prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. Klinika si postupně budovala své postavení v rámci nemocnice i v rámci výuky oboru stomatologické chirurgie a svojí vědecko výzkumnou činností získávala věhlas doma i v zahraničí. V roce 1995 byla III. stomatologická klinika přejmenována na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie. V témže roce byl přednostou kliniky jmenován prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.

Klinika je umístěna v hlavním areálu Fakultní nemocnice v Olomouci a má bezprostřední návaznost na ostatní kliniky a komplement FNOL.

Kde nás najdete - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Orientrační plán areálu FNOL
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Budova R
Telefon 588 444 575