Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Pro klienty a pozůstalé

V Ústavu soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc se podle platné legislativy (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád) a dalších souvisejících předpisů provádí dva druhy pitev, pitvy zdravotní a pitvy soudní. Rozhodnutí o provedení pitvy spadá do kompetence lékaře provádějícího prohlídku zemřelého na místě nálezu těla (zdravotní pitva) nebo orgánů činných v trestním řízení (soudní pitva). Po převezení těla zemřelého na Ústav soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc je provedena pitva.

Po pitvě je tělo zemřelého řádně upraveno, patřičně uloženo a připraveno k předání pohřební službě většinou do 48 hodin po provedení pitvy. Po tuto dobu je uložení těla v chladicím zařízení ústavu zdarma. Po 48 hodinách je účtováno pohřební službě úložné, dle sazebníku Lékařské fakulty UP v Olomouci, a to ve výši 250,- Kč za každý započatý den. U soudních pitev je nutný souhlas s pohřbením těla od státního zástupce, který si zajišťuje pohřební služba a bývá k dispozici rovněž do 48 hodin po provedení pitvy.

Oděv, ve kterém byl zemřelý přivezen k pitvě i případné cennosti dovezené s tělem, jsou společně s tělem vydány pohřební službě, která tělo zemřelého odváží po pitvě. Doklady (např. OP+karta pojištěnce apod.) pokud jsou přivezeny s tělem zemřelého, se předávají společně s Listem o prohlídce zemřelého (část B1) příslušnému matričnímu úřadu podle místa úmrtí. Tento úřad pak vystavuje úmrtní list, který je přibližně za 2-3 týdny po úmrtí předán pozůstalým (osobě zajišťující pohřbení).

Výběr pohřební služby je plně na svobodném rozhodnutí pozůstalých.
Pro objednání pohřbu je potřeba pohřebnímu ústavu předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, jiný doklad) toho, kdo zajišťuje pohřeb, a dostupné doklady totožnosti zemřelé osoby (např. rodný list, oddací list apod.). Veškeré další úkony a úřední formality pro pozůstalé související s pohřbem pak zajišťuje vybraná pohřební služba, včetně komunikace o vydání těla k pohřbení, převzetí oděvu pro zemřelého do rakve atd. 
V možnostech i kompetenci pohřební služby je i vystavení těla po pitvě.

Pro pozůstalé je důležitou informací skutečnost, že při případné návštěvě Ústavu soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc nedostanou žádné písemné potvrzení o úmrtí, stejně tak nedostanou úmrtní list (ten je vystavován spádovou matrikou viz výše).

Informace o bezprostřední příčině smrti poskytuje výhradně lékař, který provedl pitvu zemřelého, a to:

A. Osobně po předchozí telefonické domluvě.

Jméno a telefonické spojení na konkrétního lékaře sdělí pozůstalým administrativní pracovnice na telefonním čísle 585 639 571 v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin. Vzhledem k náročnému dopolednímu thanatologickému provozu je prosím NUTNÉ si předem domluvit schůzku telefonicky, aby nedocházelo k nedorozuměním, kdy z časových důvodů není možné se adekvátně věnovat pozůstalým, kteří navštíví naše pracoviště osobně bez předchozí domluvy.

Informace jsou pozůstalým podávány až po jejich řádné identifikaci (občanský průkaz, pas apod.) a potvrzení prokazující vztah k zemřelému, tj. doložení některého dokladu (např. rodného nebo oddacího listu) nebo vyplnění čestného prohlášení osoby blízké.

B. Písemně na žádost pozůstalých.

Na základě vyplněné žádosti o výpis pitevního protokolu zemřelého (FORMULÁŘ ZDE). Přílohou žádosti jsou dokumenty prokazující vztah k zemřelému (např. rodný, oddací list apod.) nebo je nutné vyplnit čestné prohlášení osoby blízké, které je součástí formuláře žádosti o výpis.

Zhotovení výpisu z pitevního protokolu je zpoplatněno dle sazebníku FN Olomouc.

Žádost s přílohami může být podána osobně, nebo být zaslána písemně* na doručovací adresu pracoviště: Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc.

*V případě zaslání žádosti prostřednictvím pošty je nutné ji opatřit úředně ověřeným podpisem.

Převzetí výpisu je možné osobně (v pracovní době a po předchozí telefonické domluvě), nebo poštovní zásilkou do vlastních rukou žadatele. Výpis bude odeslán (doporučeně do vlastních rukou) po zaplacení fakturované částky nebo, při osobním převzetí, po prokazatelné úhradě (pokladní doklad příjmový, výpis z bankovního účtu, ústřižek složenky).

C. Písemně na žádost praktického nebo ošetřujícího lékaře zemřelého.

Na základě písemného dožádání může být výpis pitevního protokolu poskytnut v rámci zdravotnické dokumentace i registrujícímu praktickému či ošetřujícímu lékaři zemřelého.

Dožádání může tento lékař zaslat na naše pracoviště písemně (doručovací adresa viz bod B), případně e-mailem na adresu soudni@fnol.cz, nebo datovou schránkou FN -ZDE-.

Hotový výpis je lékaři zaslán doporučenou poštou.

Důležité upozornění:

Pokud byla provedena soudní pitva, nelze informace o výsledcích pitvy poskytnout bez souhlasu orgánů činných v trestním řízení (Policie ČR, soud apod.), které provedení pitvy nařídily.

Telefonicky příčinu smrti zásadně nesdělujeme.

Děkujeme za pochopení.

Pro potřeby samoplátce doporučujeme následující postup:

 1. Kontaktovat zdravotnické pracoviště (praktického lékaře, LSPP, Oddělení urgentního příjmu apod.) a požádat o odběr biologického materiálu (BM), tedy krve nebo moče, pro vyšetření etanolu nebo návykových látek.
 2. Požádat pracoviště provádějící odběr BM o jeho doručení do laboratoří SOUD. Doručení BM přímo osobou samoplátce je pro případné právní využití výsledků vyšetření zcela nevhodné z důvodu možné manipulace se vzorkem.
 3. Kontaktovat v pracovní době naše pracoviště a domluvit rozsah požadovaného vyšetření, případně způsob převzetí výsledků.

Podrobnosti viz níže.

Vyšetření alkoholu (etanolu)

Provádí se rutinně, v krvi i v moči.

Žadatel po úhradě nákladů za vyšetření obdrží protokol s uvedenou hladinou (koncentrací) etanolu.

Vyšetření na návykové látky (NL)

 • Vyšetření moče

Je prováděno rutinně, orientačním imunochemickým vyšetřením  v rámci tzv. odborného vyjádření. Žadatel po úhradě nákladů za vyšetření obdrží vyjádření, zda byl výsledek testu negativní nebo pozitivní na přítomnost látek z dané skupiny návykových látek.

 • Vyšetření krve

Je prováděno pouze v rámci znaleckého posudku, znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. Žadatel obdrží znalecký posudek, jehož součástí je průkaz, identifikace a kvantifikace konkrétní látky, popřípadě posouzení možného ovlivnění touto návykovou látkou. Znalecký posudek je použitelný pro jednání soudu nebo v rámci správního řízení.

Rozsah konkrétně požadovaného vyšetření na návykové látky je možné a vhodné zkonzultovat přímo s příslušným toxikologem. Kontakty naleznete na webových stránkách našeho pracoviště -ZDE-

Pro oba druhy vyšetření (na etanol i na návykové látky) platí následující:

Odběr biologického materiálu a související lékařská vyšetření

 • Naše pracoviště provádí pouze laboratorní vyšetření.
 • Odběr BM a příslušná lékařská vyšetření si žadatel zajišťuje sám.
 • Bližší podmínky vyšetření osoby a odběru BM, včetně ceníku za tyto služby, by měli žadateli sdělit v jím vybraném zdravotnickém zařízení.

Konkrétní požadavky na druh biologického materiálu pro jednotlivá vyšetření

viz Katalog laboratorních vyšetření - ZDE -.

Pro toxikologická vyšetření, tj. vyšetření etanolu, metanolu, jiných těkavých látek, návykových látek, medikamentů aj., jsou doporučenými BM pro vyšetření:

 • moč (50 ml),
 • krev (8 ml),
 • případně další materiály (např. vlasy ap.) vždy po domluvě s personálem laboratoří.

Odběr BM provádět do čistých skleněných nebo plastových nádob bez přídavku jakýchkoliv aditiv.
Pro odběr krve nepoužívat zkumavky s gelem nebo jiným separátorem
z důvodu falešně pozitivních nálezů těkavých látek. Výjimku tvoří odběr krve pro vyšetření na přítomnost kokainu a jeho metabolitů, kdy je vhodné odebrat navíc krev do samostatné zkumavky s fluoridem sodným! 

Příjem biologického materiálu

 • Vyšetření pro potřeby samoplátců se provádí pouze v rutinním provozu, v běžné, provozní době laboratoře (tj. v pracovní dny od  07.00 do 15.30 hod). Během pohotovostní služby je možné pouze převzetí, zaevidování a uložení odebraného BM.
 • Biologický materiál musí být na naše pracoviště doručen společně s vyplněnou žádankou nebo s lékařskou zprávou (viz platné formuláře).
 • Upozorňujeme především na uvedení skutečnosti, že jde o vyšetření na vlastní žádost! Je vhodné, aby osoba žádající o vyšetření žádanku i podepsala (ale není to podmínkou).

Minimálně musí však písemné doklady obsahovat:

 • identifikaci osoby, které byl BM odebrán (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a přesná doručovací adresa, na kterou má být výsledek vyšetření zaslán).
 • identifikace zdravotnického zařízení a lékaře, který odběr provedl (razítko pracoviště, podpis a jmenovka lékaře)
 • datum a čas odběru BM.

Platné formuláře

Pro nezdravotnické žadatele vč. samoplátců jsou určeny formuláře „Žádost o lékařské a toxikologické vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou (NL)“.

Naleznete je na webových stránkách pracoviště -ZDE-

Vydávání výsledků

 • Výsledky obdrží samoplátce až po uhrazení faktury!
 • Fakturu obdrží samoplátce buď poštou, nebo při osobním jednání.

Nelze ji uhradit přímo na našem pracovišti! Je možno pouze využít služeb pokladny FN Olomouc (v její provozní době).

 • Standardně zasíláme výsledky doporučenou poštou do vlastních rukou žadatele, nebo lze domluvit osobní předání, cca do 2-3 dnů od vyšetření biologického materiálu.
 • V akutních případech a předem domluveném osobním předání výsledků je možné:
 1. výsledek vyšetření na alkohol vydat do druhého pracovního dne
 2. výsledek orientačního vyšetření moče na přítomnost NL vydat během pracovní doby na počkání (cca do 1-2 hodin).
 • Doba vypracování znaleckého posudku je předmětem domluvy mezi žadatelem a znalcem, obvykle bývá do 14.ti dnů.

Uvedené informace jsou pouze orientační. Doba dodání výsledků se může lišit, v závislosti na požadovaném druhu nebo rozsahu vyšetření. Většinou je vhodná individuální domluva ke konkrétnímu případu. 

Platební podmínky za provedená laboratorní vyšetření

 • Fakturu za provedené laboratorní vyšetření zasílá žadateli (na základě laboratoří zaslaných podkladů) Ekonomický odbor Fakultní nemocnice Olomouc.  
 • Ceny týkající se služeb poskytovaných naším pracovištěm jsou součástí platného Ceníku zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu, který je dostupný na webových stránkách nemocnice -ZDE-

Orientační ceny pro žadatele z nestátní instituce (platné od 17.01.2024):

 • Vyšetření hladiny etanolu v krvi | 1.048,- Kč (vč. 12%DPH)
 • Orientační imuno vyšetření jedné skupiny návykových látek | 793,- Kč (vč. 12%DPH) 

Bližší podrobnosti naleznete v Ceníku, nebo se je dozvíte přímo od personálu laboratoře. 

Cena za znalecký posudek závisí na rozsahu položených otázek zadavatelem, obvykle se pro kompletní analýzu jedné skupiny návykových látek (např. amfetaminy, kam patří metamfetamin, amfetamin, metylendioxymetamfetamin) pohybuje v částce 5.000,-/ 6.000,- Kč vč. DPH.

Podrobnější informace k jednotlivým fázím  (odběr biologického materiálu, transport, vydávání výsledků apod.) jsou k dispozici:

 • v katalogu laboratorních vyšetření:http://laboratore.fnol.cz/  
  požadavky na odběr, odběrové zkumavky, transportní podmínky

Vyšetření alkoholu (etanolu)

Provádí se rutinně, v krvi i v moči.

Žadatel obdrží protokol s uvedenou hladinou (koncentrací) etanolu.

Vyšetření na návykové látky (NL)

 1. Vyšetření moče
  Je prováděno rutinně, orientačním imunochemickým vyšetřením v rámci tzv. „odborného vyjádření“. Žadatel obdrží vyjádření, zda byl výsledek testu negativní nebo pozitivní na přítomnost látek z dané skupiny návykových látek.
 2. Vyšetření krve
  Je prováděno pouze v rámci znaleckého posudku znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. Žadatel obdrží znalecký posudek, jehož součástí je průkaz, identifikace a kvantifikace konkrétní látky, popřípadě posouzení možného ovlivnění touto návykovou látkou. Znalecký posudek je použitelný pro jednání soudu nebo v rámci správního řízení.
  Rozsah konkrétně požadovaného vyšetření na návykové látky je možné a vhodné zkonzultovat přímo s příslušným toxikologem. Kontakty naleznete na webových stránkách našeho pracoviště -ZDE-

Pro oba druhy vyšetření (na etanol i na návykové látky) platí následující:

 1. Odběr biologického materiálu a související lékařská vyšetření

 • Naše pracoviště provádí pouze laboratorní vyšetření.
 • Odběr BM a příslušná lékařská vyšetření si žadatel zajišťuje sám.
 • Bližší podmínky vyšetření osoby a odběru BM, včetně ceníku za tyto služby, by měli žadateli sdělit v jím vybraném zdravotnickém zařízení. Většinou jde o závodního nebo vybraného praktického lékaře, LSPP, na Odděleních urgentního příjmu, příjmových ambulancích nemocnic apod.
 • BM k vyšetření lze převzít pouze s vyplněnou žádankou nebo lékařskou zprávou! Vyplnění formulářů zajišťuje žadatel ve spolupráci se zdravotnickým zařízením provádějícím odběr BM. Platné formuláře na webových stránkách (viz dále). 
 1. Konkrétní požadavky na druh biologického materiálu pro jednotlivá vyšetření

viz Katalog laboratorních vyšetření - ZDE -

Pro toxikologická vyšetření, tj. vyšetření etanolu, metanolu, jiných těkavých látek, návykových látek, medikamentů aj., jsou doporučenými BM pro vyšetření:

 • moč (50 ml),
 • krev (8 ml),
 • případně další materiály (např. vlasy ap.) vždy po domluvě s personálem laboratoří.

Odběr BM provádět do čistých skleněných nebo plastových nádob bez přídavku jakýchkoliv aditiv.
Pro odběr krve nepoužívat zkumavky s gelem nebo jiným separátorem
z důvodu falešně pozitivních nálezů těkavých látek.

Výjimku tvoří odběr krve pro vyšetření na přítomnost kokainu a jeho metabolitů, kdy je vhodné odebrat navíc krev do samostatné zkumavky s fluoridem sodným! Dostupné jsou zkumavky firem Vacuette, Vacuteiner, Vacutest, S-Monovette, které jsou ve zdravotnických zařízeních běžně používané např. pro odběr krve na glykemii. Obsahují antikoagulační činidlo (EDTA) a fluorid sodný (NaF). 

 1. Transport a příjem biologického materiálu

 • Za dodržení podmínek uchovávání a transportu BM zodpovídá žadatel.
 • Materiál by měl být k vyšetření doručen co nejdříve po odběru, není-li to možné, pak musí být do doby transportu uchováván v chladu v lednici (při teplotě 2-8 °C).
 • Transport BM do laboratoře si žadatel zajišťuje sám, osobně tj. BM doručí přímo žádající osoba (např. technik BOZP, jednatel firmy apod.), ne osoba/zaměstnanec, jehož BM bude vyšetřován! Akceptujeme i doručení BM prostřednictvím přepravních společností, bližší podmínky a požadavky na přepravu dle platné legislativy a předpisů zvoleného dopravce.
  Za dodržení podmínek transportu (doba a teplota) odpovídá žadatel. Doporučujeme přepravní box na BM vybavit jednoduchým měřidlem teploty a chladící vložkou.
 • Během transportu BM do laboratoře by teplota neměla překročit rozmezí 2-25 °C, transportní doba by neměla překročit 2 hodiny.
 • Podrobnosti naleznete u jednotlivých komponent v Katalogu laboratorních vyšetření (http://fnol.cz).
 • Biologický materiál musí být na naše pracoviště doručen společně s vyplněnou žádankou nebo průvodkou (viz platné formuláře).
 • Po převzetí do laboratoří Ústavu soudního lékařství je BM vždy řádně uložen a evidován. Vyšetření je provedeno podle zadání žadatele, upozorňujeme ale, že nedodržení podmínek odběru, transportu a řádné průvodní dokumentace může být v důsledku považováno (především u forenzních vyšetření) za procesní chybu.
 • Vyšetření pro potřeby zaměstnavatelů se provádí pouze v rutinním provozu, v běžné, provozní době laboratoře (tj. v pracovní dny od 07.00 do 15.30 hod). Mimo pracovní dobu, během pohotovostní služby, je možné pouze převzetí, zaevidování a uložení odebraného BM.
 • Sídlíme v areálu FN Olomouc, v budově dostavby Teoretických ústavů lékařské fakulty, bližší dispozice umístění najdete na našich webových stránkách –ZDE- 
 1. Platné formuláře

Naleznete na webových stránkách pracoviště –ZDE–  

 • Pro Policii ČR, firmy a jiné nezdravotnické žadatele jsou určeny formuláře „Žádost o lékařské a toxikologické vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou (NL)“.
 • Upozorňujeme na pečlivé vyplnění žádosti:
 • Odstavec A a C:

vyplňuje žadatel. Důležité jsou údaje o tom, že vyšetření je na žádost zaměstnavatele, jaké je požadované laboratorní vyšetření a fakturační a doručovací adresa žadatele

 • Odstavec B:

vyplňuje zdravotnické zařízení provádějící lékařské vyšetření osoby a odběr BM

 • Pokud bude mít firma zájem, lze uzavřít smlouvu s FN Olomouc (na laboratorní  vyšetření biologického materiálu). V této věci je potřeba se obrátit na vedoucího Právního odboru FN Olomouc - kontakt zde.
 • Pokud smlouvu firma uzavírat nechce, je vhodné, současně BM a žádankou, doručit závaznou „objednávku“. Postačující je volná forma, ideálně na hlavičkovém papíru firmy: „závazně si u Vás objednáváme vyšetření na …. (např. amfetaminy) u zaměstnance xy…., výsledek a fakturu za vyšetření zašlete na … (adresa, fakturační údaje a jméno osoby pověřené převzetím výsledku)“.
 1. Vydávání výsledků

 • Standardně zasíláme výsledky doporučenou poštou nebo lze domluvit osobní předání, cca
  do 2-3 dnů od vyšetření BM.
 • V akutních případech a předem domluveném osobním předání výsledků je možné
 1. výsledek vyšetření na alkohol vydat do druhého pracovního dne
 2. výsledek orientačního vyšetření moče na přítomnost NL vydat během pracovní doby na počkání (cca do 1-2 hodin).
 • Doba vypracování znaleckého posudku je předmětem domluvy mezi žadatelem a znalcem, obvykle bývá do 14ti dnů.

Uvedené informace jsou pouze orientační. Doba dodání výsledků se může lišit, v závislosti na požadovaném druhu nebo rozsahu vyšetření. Většinou je vhodná individuální domluva ke konkrétnímu případu, nejlépe osobně při předávání biologického materiálu nebo před jeho odesláním telefonicky. I z těchto důvodů je vhodné směrovat „předávku“ do běžné provozní doby laboratoří, aby se žadatel mohl domluvit přímo s konkrétním toxikologem, který vyšetření bude provádět.

 1. Platební podmínky za provedená laboratorní vyšetření

 • Fakturu za provedené laboratorní vyšetření zasílá žadateli (na základě laboratoří zaslaných podkladů) Ekonomický odbor Fakultní nemocnice Olomouc.  
 • Ceny týkající se služeb poskytovaných naším pracovištěm jsou součástí platného Ceníku zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu, který je dostupný na webových stránkách FNOL – ZDE-  

Orientační ceny pro žadatele z nestátní instituce (platné od 17.01.2024):

 • Vyšetření hladiny etanolu v krvi | 1.048,- Kč (vč. 12%DPH)
 • Orientační imuno vyšetření jedné skupiny návykových látek | 793,- Kč (vč. 12%DPH) 

Bližší podrobnosti naleznete v Ceníku, nebo se je dozvíte přímo od personálu laboratoře. 

Cena za znalecký posudek závisí na rozsahu položených otázek zadavatelem, obvykle se pro kompletní analýzu jedné skupiny návykových látek (např. amfetaminy, kam patří metamfetamin, amfetamin, metylendioxymetamfetamin) pohybuje v částce 5.000,-/ 6.000,- Kč vč. DPH. 

Podrobnější informace k jednotlivým fázím (odběr biologického materiálu, transport, vydávání výsledků apod.) jsou k dispozici:

 • v katalogu laboratorních vyšetřeních http://laboratore.fnol.cz/ 
  požadavky na odběr, odběrové zkumavky, transportní podmínky

Kde nás najdete - Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Budova Zp - Dostavba Teoretických ústavů
Telefon 585 639 571