Projekt ENOCH

Projekt ENOCH / “Molecular, cellular and clinical approach to the healthy aging“

Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868

Fakultní nemocnice Olomouc je součástí konsorcia, které uspělo v soutěži o podporu strategických projektů z prostředků EU ve výzvě OPVVI 2015“.

Konsorcium je tvořeno FN u sv. Anny v Brně a jeho ICRC (ICRC), Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL), Fakultní nemocnicí Olomouc (FNOL), Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ) a Ostravskou univerzitou (OSU). Trvání projektu je celkem 5 let (2019 – 2023) a celková výše podpory je téměř 700 mil. Kč.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc je vědeckovýzkumná činnost v rámci projektu ENOCH zajišťována Centrem neurověd Neurologické kliniky LF UP a FNOL. Hlavním řešitelem příslušné části projektu je prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

Hlavními výzkumnými tématy v příslušné kapitole (WP3) projektu ENOCH, které jsou řešena ve FNOL, jsou biologické markery neurodegenerativních onemocnění, identifikace časných stadií neurodegenerativních onemocnění, periferní manifestace neurodegenerativních proteinopatií a detailní klinicko-biologické korelace neurodegenerativních onemocnění.

Ke stažení: