Plán genderové rovnosti FN Olomouc

Plán genderové rovnosti Fakultní nemocnice Olomouc na léta 2022–2024

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc následuje cíle Evropské unie v oblasti rovnosti žen a mužů na léta 2020 – 2025 a  novou Vládní strategii ČR pro rovnost žen a mužů na léta 2021-2030. Prosazování genderové rovnosti je přirozenou součástí národní i mezinárodní legislativy a současně i požadavků pro praktické prosazení a podporu rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu a vývoji, např. Horizon Europe (Publication detail - Publications Office of the EU (europa.eu). FNOL bude pro podporu genderové rovnosti realizovat efektivní opatření jako součást strategického závazku nemocnice vzhledem k principům transparentnosti, rovnosti a zodpovědnosti a současně vzhledem ke sladění pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců. Vše bude probíhat v souladu s Plánem genderové rovnosti FNOL  na období 2022–2024. Tým pro genderovou rovnost ve FNOL je složen ze zástupců vedení a vedoucích zaměstnanců FNOL.Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové problematiky.

Oblasti zájmu GEP:

  • Kultura organizace
  • Gendrová rovnováha ve vedení a rozhodování
  • Slaďování pracovního a rodinného života
  • Personální politika
  • Integrace gendrové dimenze do obsahu výzkumu a inovací
  • Alokace lidských a finančních zdrojů pro řešení problematiky gendrové rovnosti
  • Monitorování a hodnocení

Odpovědná osoba: Mgr. Jaroslav Lhoťan, Mgr. Vladimíra Odehnalová