Neurologická klinika

Neurologická klinika

Historie

Neurologická klinika vznikla spolu se založením Fakultní nemocnice Olomouc v roce 1949 v malé budově, která stála na místě nynější kožní kliniky. Šlo původně o obytný rodinný dům, který potřebám lůžkového zařízení naprosto nevyhovoval jak velikostí, tak prostorovými dispozicemi. Prvním přednostou kliniky se stal profesor Šercl, jeden ze žáků akademika Hennera. Zajímal se zejména o degenerativní onemocnění nervového systému (zvláště o amyotrofickou laterální sklerózu) a toxická poškození zejména profesionálního původu. Záhy však odešel na nově se tvořící neurologickou kliniku v Hradci Králové a na jeho místo přišel další z Hennerových žáků, profesor Jaromír Hrbek. Ten přinesl na kliniku vědeckou koncepci snažící se na podkladě již známých skutečností podat ucelený systém fyziologie a patofyziologie centrálního nervového systému, přičemž vycházel z učení I. P. Pavlova o reflexní činnosti. Zvláště se zaměřil na výzkum vyšších funkcí mozkové kůry, zejména řečových funkcí a jejich poruch. V tom mu pomáhali někteří z jeho žáků, což později vedlo k vytvoření laboratoře a konečně samostatného výzkumného Ústavu vyšší nervové činnosti. Mimo to však na klinice pracovala řada významných pracovníků i v jiných oblastech klinické neurologie, např. pozdější profesoři E. Klaus v oblasti neuroradiologie a F. Mikula v oblasti vertebrogenních onemocnění a nervosvalových chorob, dále docenti Steidl v oblasti nervosvalových onemocnění, Klapetek v oboru epileptologie a Bohuněk v oboru likvorologie. Všichni jmenovaní pronikli svou vědeckou publikační činností na mezinárodní pole, zásluhou Klapetka byla Olomouc prvním pracovištěm u nás, kde byla zavedena chirurgická léčba epilepsie, byť pouze přechodně. Někteří členové kliniky jako I. Travěnec nebo J. Hartl, volili lukrativnější cestu „rozvíjení a dokazování" teorií akademika Hrbka a své práce podobně jako on publikovali převážně nebo pouze v univerzitním časopisu Acta Universitatis Palackianae. Koncem šedesátých a během sedmdesátých let vědecko-publikační aktivita kliniky obecně poklesla, přesto však zde vznikly dvě významné monografie. Jednou z nich byla Basilární imprese E. Klause, která vyšla i v německé verzi, druhou pak Nemoci kosterního svalu autorů F. Mikuly, L. Steidla a O. Rozholda. Řadou publikací ve významných zahraničních médiích ( SRN, VB, USA) se prezentoval tehdejší asistent K. Urbánek, spoluautorem některých z nich byl pozdější přednosta neurologické kliniky v Hradci Králové G. Waberžinek.

V roce 1979 po odchodu akademika Hrbka do důchodu, kdy si ponechal pouze vedení Ústavu vyšší nervové činnosti, stal se přednostou kliniky profesor J. Hartl. Za jeho vedení se klinika zaměřila na léčebně preventivní činnost, zejména v disciplíně cévních mozkových příhod a vertebrogenních onemocnění a na pregraduální činnost pedagogickou, zatímco vědecká a publikační činnost téměř ustala. Klinika se dokonce zcela přestala prezentovat na domácích sjezdech a konferencích. Mezinárodního ocenění se v osmdesátých letech dostalo pouze doc. L. Steidlovi za jeho práce o významu magnézia pro funkce nervového systému udělením Čestného uznání Francouzské akademie věd.

V roce 1992 nastoupil na místo přednosty kliniky prof. Karel Urbánek. Současně byl zrušen Ústav vyšší nervové činnosti. Klinika pod jeho vedením zintenzivnila své zaměření na problematiku cerebrovaskulárních onemocnění, čemuž napomohlo zřízení specializovaného Oddělení pro léčbu akutní fáze mozkové cévní příhody, nově bylo vytvořeno Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, zabývající se péčí o nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Obnovena byla vědecko-publikační činnost, pravidelné odborné semináře, kontakty s ostatními univerzitními klinikami a zvýšen důraz na postgraduální výuku. Postupně se zvyšoval zájem kliniky o oblast degenerativních onemocnění nervového systému, což vedlo po příchodu nového přednosty kliniky doc., později profesora Petra Kaňovského v roce 2004 ke vzniku Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění a Centra pro epilepsie. Klinika se pod jeho vedením pravidelně prezentuje na předních světových kongresech a konferencích, organizuje celostátní akce tohoto typu s mezinárodní účastí. Podstatně se zvýšil počet studentů postgraduálního studia, obhájených disertačních prací typu Ph.D., úspěšných habilitací i jmenování profesorem.

Kde nás najdete - Neurologická klinika

Ambulance, lůžka
JIP
Orientrační plán areálu FNOL
Neurologická klinika

Budova M1
Telefon 588 443 423