Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního e-Health

 

registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006465

Fakultní nemocnici Olomouc byl schválen projekt z Integrovaného operačního programu (IROP), z 26. výzvy eGovernment I., Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR a financujícím subjektem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Projekt s názvem „Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního e-Health“ byl schválen k realizaci v požadované celkové výši 102 366 526,30 Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu budou z 80,86 % spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj, 19,14 % pokryjí národní veřejné zdroje.

Hlavním záměrem projektu FNOL je vybudovat komunikační a integrační platformu elektronizace (KIPE) pro interní rozvoj elektronizace FNOL s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními olomouckými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo olomoucký kraj, včetně technologické připravenosti na národní projekty e - Health a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability.

K ukončení realizace projektu dojde nejpozději v srpnu 2022.

3. 6. 2019