Rozvoj diagnostických pracovišť

registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016273

Fakultní nemocnici Olomouc byl z operačního programu IROP, v rámci prioritní osy 6 REACT EU, schválen projekt s názvem „Rozvoj diagnostických pracovišť“. Cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit zobrazovacích metod a s nimi související stavební úpravy a rekonstrukce, aby bylo možné uspokojit neustále narůstající požadavky na kvalitu a kapacitu diagnostiky a vytvořit prostředí pro pacienty i zaměstnance na úrovni odpovídající současným požadavkům.

Projekt je zaměřen na obměnu a modernizaci zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství a tím na zvýšení úrovně standardu vybavenosti Radiologické kliniky a I. interní kliniky – kardiologické. Součástí projektu je i obměna vybavení zákrokového sálku a nutné stavební úpravy katetrizačních sálů související s instalací dvou angiolinek a stavební úpravy Radiologické kliniky.

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 403 807 821,91 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 401 024 821,91 Kč.

Způsobilé výdaje budou financovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, nezpůsobilé výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Projekt je jednoetapový, realizace probíhá. Původně plánovaný termín ukončení realizace projektu k 31. 12. 2022 byl prodloužen na 30. 4. 2023.

Projekt Rozvoj diagnostických pracovišť je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.