Rozvoj diagnostických pracovišť

registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016273

Fakultní nemocnici Olomouc byl z operačního programu IROP, v rámci prioritní osy 6 REACT EU, schválen projekt s názvem „Rozvoj diagnostických pracovišť“. Cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit zobrazovacích metod a s nimi související stavební úpravy a rekonstrukce, aby bylo možné uspokojit neustále narůstající požadavky na kvalitu a kapacitu diagnostiky a vytvořit prostředí pro pacienty i zaměstnance na úrovni odpovídající současným požadavkům.

Projekt je zaměřen na obměnu a modernizaci zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství a tím na zvýšení úrovně standardu vybavenosti Radiologické kliniky a I. interní kliniky – kardiologické. Součástí projektu je i obměna vybavení zákrokového sálku a nutné stavební úpravy katetrizačních sálů související s instalací dvou angiolinek a stavební úpravy Radiologické kliniky.

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 403 807 821,91 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 401 024 821,91 Kč.

Způsobilé výdaje budou financovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, nezpůsobilé výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Realizace tohoto jednoetapového projektu byla již zahájena. K ukončení realizace projektu dojde nejpozději v prosinci 2022.

Projekt Rozvoj diagnostických pracovišť je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.