Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii

10.10.2017

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005219

Fakultní nemocnice Olomouc se zařadila mezi příjemce dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), konkrétně z páté výzvy zaměřené na vysoce specializovanou péči v oblastech onkogynekologie a perinatologie.FN Olomouc uspěla s projektovou žádostí zaměřenou na pořízení přístrojového vybavení pro perinatologickou péči. 

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR a financujícím subjektem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Projekt s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc“ byl schválen k realizaci v požadované výši 69 998 760 Kč a bude z 85 % spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, 10 % pokryjí národní veřejné zdroje a zbývajících 5 % bude hrazeno z vlastních zdrojů nemocnice. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v oblasti perinatologie. Výstupem projektu bude obměna a modernizace přístrojového vybavení na Porodnicko-gynekologické klinice a Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. 

Realizace tohoto jednoetapového projektu započne v říjnu 2017. K ukončení realizace projektu dojde nejpozději v květnu 2019.

Informace o realizaci projektu: