Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii

25.8.2017

Loga IROP

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0004755

Fakultní nemocnice Olomouc se zařadila mezi příjemce dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tentokrát z páté výzvy zaměřené na vysoce specializovanou péči v oblastech onkogynekologie a perinatologie. Jakožto jeden z 16 držitelů statutu centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii v ČR uspěla FN Olomouc s projektovou žádostí zaměřenou na pořízení přístrojového vybavení pro onkogynekologickou péči. 

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR a financujícím subjektem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Projekt s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii FN Olomouc“ byl schválen k realizaci v požadované výši 59 963 793 Kč a bude z 85 % spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, 10 % pokryjí národní veřejné zdroje a zbývajících 5 % bude hrazeno z vlastních zdrojů nemocnice. 

Cílem projektu je zkvalitnění poskytované vysoce specializované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie. Prostředky budou využity k modernizaci vybavení Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc. 

Realizace tohoto jednoetapového projektu započne v srpnu 2017. Vypsání veřejných zakázek na pořízení vybavení bude probíhat od podzimu 2017, s dodávkami prvních přístrojů se počítá na začátku roku 2018. K ukončení realizace projektu dojde nejpozději v říjnu 2018.

Informace o realizaci projektu: