Zvýšení kvality návazné péče ve Fakultní nemocnici Olomouc

31.1.2017

Loga IROP 

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001370 

Fakultní nemocnice Olomouc je jednou z nemocnic, kterým byl na podzim loňského roku schválen projekt v rámci 31. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), konkrétně prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, financujícím subjektem je Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR)

Projekt s názvem „Zvýšení kvality návazné péče ve Fakultní nemocnici Olomouc“ byl schválen k realizaci v celkové výši 98 632 209 Kč a bude z85 % spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, zbývajících 15 % pokryjí národní veřejné zdroje.

Cílem projektu je zkvalitnění návazné péče o pacienty, které bude dosaženo pořízením modernějšího technologického a přístrojového vybavení v souladu s Koncepcí návazné péče MZ ČR.

Finanční prostředky budou použity na obměnu tohoto zastaralého vybavení:

  • polohovatelná nemocniční lůžka standardní a resuscitační
  • vybavení Centrálních operačních sálů – operační stoly, operační světla, stropní stativy, parní sterilizátory, nerezový mobiliář
  • přístrojová technika – anesteziologické přístroje, plicní ventilátory, rentgenové přístroje 

Realizace tohoto jednoetapového projektu započne v únoru 2017. Vypsání veřejných zakázek na nákup vybavení je plánováno na jaro 2017, s dodávkami všech přístrojů se počítá v průběhu měsíce ledna 2018. K ukončení realizace projektu dojde nejpozději v březnu 2018. 

Informace o realizaci projektu:

Přístroje pořízené z první etapy projektu