Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc

registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016695

Fakultní nemocnici Olomouc byl z operačního programu IROP, v rámci prioritní osy 6. REACT EU, schválen projekt s názvem „Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc“. 

Hlavním cílem projektu je obnova, modernizace a nákup nového přístrojového vybavení pro laboratorní segment FNOL a připravit nemocnici na krizové situace v době pandemií, kdy je na laboratoře FNOL kladen zvýšený nárok na rychlost a na počty vyšetření, a zároveň se také mění spektrum požadovaných vyšetření a tím i potřebné přístrojové vybavení. Zvýšení vybavenosti laboratorních pracovišť FNOL se bude týkat Ústavu mikrobiologie, Ústavu lékařské genetiky, laboratoří Hemato-onkologické kliniky, Oddělení klinické biochemie, Ústavu imunologie, Ústavu klinické a molekulární patologie a Transfuzního oddělení.

Předkládaný projekt zvýší kvalitu, rychlost a rozšíří spektrum laboratorních vyšetření napříč celým segmentem laboratoří FNOL s ohledem na potenciální hrozby COVID-19 a případné další infekční onemocnění.

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 61 723 096 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 60 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje budou financovány z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 42 000 000 Kč (70 %), příspěvek ze státního rozpočtu bude činit 6 000 000 Kč (10 %), národní podíl bude tvořit 6 000 000 Kč (10 %). Zbývající výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Projekt je jednoetapový, realizace probíhá. Původně plánovaný termín ukončení realizace projektu k 31. 12. 2022 byl prodloužen na 30. 4. 2023.

Projekt Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.