Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc

registrační číslo projektu CZ.06.02.127/0.0/0.0/21_123/0016695

Fakultní nemocnici Olomouc byl z operačního programu IROP, v rámci prioritní osy 6. REACT EU, schválen projekt s názvem „Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc“. 

Hlavním cílem projektu je obnova, modernizace a nákup nového přístrojového vybavení pro laboratorní segment FNOL a připravit nemocnici na krizové situace v době pandemií, kdy je na laboratoře FNOL kladen zvýšený nárok na rychlost a na počty vyšetření, a zároveň se také mění spektrum požadovaných vyšetření a tím i potřebné přístrojové vybavení. Zvýšení vybavenosti laboratorních pracovišť FNOL se bude týkat Ústavu mikrobiologie, Ústavu lékařské genetiky, laboratoří Hemato-onkologické kliniky, Oddělení klinické biochemie, Ústavu imunologie, Ústavu klinické a molekulární patologie a Transfuzního oddělení.

Předkládaný projekt zvýší kvalitu, rychlost a rozšíří spektrum laboratorních vyšetření napříč celým segmentem laboratoří FNOL s ohledem na potenciální hrozby COVID-19 a případné další infekční onemocnění.

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 61 723 096 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 60 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje budou financovány z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 42 000 000 Kč (70 %), příspěvek ze státního rozpočtu bude činit 6 000 000 Kč (10 %), národní podíl bude tvořit 6 000 000 Kč (10 %). Zbývající výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Realizace tohoto jednoetapového projektu již byla zahájena. K ukončení realizace projektu dojde nejpozději v prosinci 2022.

Projekt Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.