Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc

registrační č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016653

Fakultní nemocnici Olomouc byl z operačního programu IROP, v rámci prioritní osy 6 REACT EU, schválen projekt s názvem „Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc“, jehož cílem je obnova a rozšíření kapacit přístrojové techniky (především PET/CT) na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a dostavba a rekonstrukce stávající budovy X této kliniky. Součástí jsou i stavební úpravy související s instalací zdravotnické techniky a nezbytné napojení dostavby na stávající budovu.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitnější zdravotní péče o zvláště ohroženou skupinu pacientů s onkologickým onemocněním. Realizaci projektu bude podpořeno Komplexní onkologické centrum FN Olomouc.

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 300 611 845 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 150 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje budou financovány z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 105 000 000 Kč (70 %), příspěvek ze státního rozpočtu bude činit 15 000 000 Kč (10 %), národní podíl bude tvořit 15 000 000 Kč (10 %). Zbývající výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Realizace tohoto jednoetapového projektu byla již zahájena. K ukončení realizace projektu dojde nejpozději v prosinci 2023.

Projekt Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.