Energetický management

1.1. Cíl

Cílem energetické politiky FNOL je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti 
v rámci spravovaného majetku v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky a normou ČSN EN ISO 50001 a s ohledem na povahu a rozsah užití a spotřeb energií.

1.2. Zdroje

Pro dosažení stanovených cílů budou vytvářeny podmínky zajišťující všechny lidské a finanční zdroje potřebné k vytváření, zavedení, udržování a zlepšování Systému energetického managementu. Významná část finančních zdrojů bude zajištěna cíleně připravovanými projekty.

1.3. Hranice systému

Systém managementu hospodaření s energií se týká spotřeb energií v objektech v majetku FNOL.

1.4. Závazek

FNOL se zavazuje:

  • k přijímání opatření zaměřených na neustálé snižování energetické náročnosti, jejímu monitorování, měření výsledků a tvoření plánů na efektivnější využívání energií,
  • k podpoře nákupu energeticky úsporných produktů a služeb a přijímání návrhů na snižování energetické náročnosti organizace,
  • k zajištění poskytování a dostupnosti všech informací a zdrojů nezbytných k dosahování stanovených cílů a cílových hodnot a postupům v souladu s platnou legislativou České republiky během celého procesu,
  • k pravidelné aktualizaci dokumentu „Energetická politika organizace“, pravidelnému seznamování všech organizačních úrovní s tímto dokumentem a vytvoření rámce pro stanovování a přezkoumávání energetických cílů a cílových hodnot,
  • k systematickému seznamováni zaměstnanců FNOL s energetickým závazkem organizace 
  • a průběžnému vzděláváni v oblasti energetického managementu tak, aby povědomí zaměstnanců směřovalo k naplňování stanovených cílů a bylo aktivně podporováno trvalé zlepšování energetické bilance organizace.