Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Fakultní nemocnice Olomouc pro dodávky léčiv

(Fakultní nemocnice Olomouc jako kupující)

 1. Prodávající se zavazuje dodat objednané léčivé přípravky v termínu dle potřeby kupujícího, nejpozději do 15.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po obdržení objednávky, a kupující se zavazuje řádně a včas dodané léčivé přípravky od prodávajícího převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu garantovanou prodávajícím v době objednávky léčivých přípravků kupujícím.
 2. Místem plnění je lékárna Fakultní nemocnice Olomouc.
 3. Standardní doba pro převzetí zboží je v pracovní dny 6:30 až 15:30 hodin. Ve výjimečných případech a po předchozím odsouhlasení kupujícím lze převzít zboží i mimo tuto standardní dobu převzetí.
 4. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohu kupní ceny.
 5. Faktura za dodané léčivé přípravky bude prodávajícím doručena kupujícímu zároveň s dodáním léčivých přípravků, není-li dohodnuto jinak.
 6. Fakturovaná cena za dodání léčivých přípravků musí být uvedena jak bez DPH, tak včetně DPH, a obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění. Faktura musí obsahovat údaj o ceně původce u léčivých přípravků s regulovanou obchodní přirážkou.
 7. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za léčiva na základě faktury vystavené prodávajícím v souladu s dodacím listem potvrzeným oprávněným zaměstnancem kupujícího.
 8. Doba splatnosti faktur je stanovena na 60 kalendářních dní od data jejich prokazatelného doručení kupujícímu.
 9. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
 10. Za zaplacení kupní ceny se považuje odeslání příslušné částky na účet prodávajícího, nebylo-li dohodnuto jinak.
 11. Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně následujících 6 měsíců, nebude-li dohodnuto jinak.
 12. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy, zejména vyhláška 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat a může odmítnout zboží převzít zejména, pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží bude mít zjevné závady v jakosti nebo bude poškozené nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s objednávkou kupujícího. Kupující může převzít zboží s neúplnou nebo chybnou dokumentací (např. dodací list) v případě, že to bude nezbytné pro zajištění léčebné péče. V takovém případě učiní kupující písemný záznam o převzetí zboží jiným vhodným způsobem. Prodávající je v takovém případě povinen dodat chybějící nebo opravný doklad neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů.
 15. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti.
 16. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
 17. Kupující je oprávněn od smlouvy (objednávky) odstoupit ze závažných důvodů, za které se považuje zejména nedodržení termínů lhůty pro dodání zboží (dle bodu 1 nebo uvedeného na objednávce, pokud je výslovně uveden) o více jak 1 kalendářní den. Odstoupení bude učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení.
 18. Prodávající bere na vědomí, že jednotkové ceny léčivých přípravků budou zveřejněny v registru smluv, pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak nebo pokud prodávající nebo držitel registrace předem písemně neoznámí kupujícímu, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto písemného oznámení prodávající posoudí, zda jednotková cena naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství. Pokud ano, kupující jednotkovou cenu v registru smluv nezveřejní a prodávající nebo držitel registrace je pak povinen zveřejnit jednotkovou cenu v Databázi jednotkových cen léčiv dodávaných do nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
 19. Smlouvu (objednávku) vzniklou na základě těchto obchodních podmínek nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Obchodní podmínky Fakultní nemocnice Olomouc pro dodávky diagnostik.

(Fakultní nemocnice Olomouc jako kupující)

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v termínu uvedeném na objednávce. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží od prodávajícího převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu garantovanou prodávajícím v době objednávky.
 2. Místem plnění je lékárna Fakultní nemocnice Olomouc.
 3. Standardní doba pro převzetí zboží je v pracovní dny 6:30 až 15:30 hodin. Ve výjimečných případech a po předchozím odsouhlasení kupujícím lze převzít zboží i mimo tuto standardní dobu převzetí.
 4. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohu kupní ceny.
 5. Faktura za dodané zboží bude prodávajícím doručena kupujícímu zároveň s dodáním zboží, není-li dohodnuto jinak.
 6. Fakturovaná cena za dodání zboží musí být uvedena jak bez DPH, tak včetně DPH, a obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění.
 7. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží na základě faktury vystavené prodávajícím v souladu s dodacím listem potvrzeným oprávněným zaměstnancem kupujícího.
 8. Doba splatnosti faktur je stanovena na 60 kalendářních dní od data jejich prokazatelného doručení kupujícímu.
 9. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
 10. Za zaplacení kupní ceny se považuje odeslání příslušné částky na účet prodávajícího, nebylo-li dohodnuto jinak.
 11. Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně následujících 6 měsíců, nebude-li dohodnuto jinak.
 12. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy.
 13. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů.
 14. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat a může odmítnout zboží převzít zejména, pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží bude mít zjevné závady v jakosti nebo bude poškozené nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s objednávkou kupujícího. Kupující může převzít zboží s neúplnou nebo chybnou dokumentací (např. dodací list) v případě, že to bude nezbytné pro zajištění léčebné péče. V takovém případě učiní kupující písemný záznam o převzetí zboží jiným vhodným způsobem. Prodávající je v takovém případě povinen dodat chybějící nebo opravný doklad neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů.
 15. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti.
 16. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
 17. Kupující je oprávněn od smlouvy (objednávky) odstoupit ze závažných důvodů, za které se považuje zejména nedodržení termínů lhůty pro dodání zboží (dle bodu 1) o více jak 3 kalendářní dny. Odstoupení bude učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení.
 18. Prodávající bere na vědomí, že jednotkové ceny budou zveřejněny v registru smluv, pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak nebo pokud prodávající nebo držitel registrace předem písemně neoznámí kupujícímu, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto písemného oznámení prodávající posoudí, zda jednotková cena naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství. Pokud ano, kupující jednotkovou cenu v registru smluv nezveřejní.
 19. Smlouvu (objednávku) vzniklou na základě těchto obchodních podmínek nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Smluvní obchodní podmínky pro rezervaci a platbu registračních poplatků na akce pořádané Fakultní nemocnicí Olomouc (dále jen FNOL) prostřednictvím rezervační aplikace na stránkách www.fnol.cz/kalendar-akci

 1. K platné registraci na akci FNOL je třeba v registračním formuláři uvést platné kontaktní údaje, včetně platného e-mailu, na který bude zasláno potvrzení o provedené registraci s platebními údaji. V souladu s ustanoveními Nařízení (EU) 216/679 o ochraně osobních údajů (obecné nařízení „GDPR“) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, FNOL garantuje, že zpracovávaná osobní data získaná během rezervace či plateb, jsou považována za důvěrná a budou užívána pouze pro účely rezervace, platby registračních poplatků a komunikace FNOL s klienty.
 2. Platbu registračního poplatku může návštěvník provést bankovním převodem nebo platbou z online bankovnictví dle zaslaných platebních údajů.
 3. Platby prostřednictvím internetové aplikace jsou zabezpečeny prostřednictvím platební brány. FNOL nejsou v průběhu bankovní operace předávány žádné informace o číslech účtů nebo kreditních karet návštěvníků.
 4. Výše registračního poplatku je vždy stanovena pro jednotlivé akce.
 5. Na základě provedení registrace a uskutečnění platby registračního poplatku je klient oprávněn účastnit se pořádané akce, na kterou se registroval a zaplatil poplatek – při vstupu na akci může být vyžadováno předložení potvrzení o úhradě poplatku.
 6. Registraci je možné před konáním akce zrušit odkazem v mailu potvrzujícím přihlášení na akci. Zažádat o vrácení poplatku je nutné poslat na mail: marketing@fnol.cz. Platí tyto storno poplatky: zrušení registrace do 30 dnů před datem konání akce - bez storno poplatku, zrušení registrace do 14 dnů před datem konání akce - storno poplatek 50 %, zrušení v kratší době či nedostavení se na akci - storno poplatek 100 %
 7. V případě neprokázání úhrady poplatku je nutné zaplatit vstupné na místě (účtován příplatek + 500,- Kč k registračnímu poplatku dané akce a pro konkrétní skupinu do které klient náleží – LP, NLZP, státní instituce, firma apod.).
 8. Klient má právo na vrácení registračního poplatku ve výši 100 % při neuskutečnění akce z důvodu zapříčiněného ze strany FNOL. V takovém případě vrácení registračního poplatku proběhne automaticky způsobem, jakým byl poplatek uhrazen, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení o neuskutečnění akce.
 9. V případě, že se akce neuskuteční z důvodu vyšší moci, není FNOL povinna klientovi poplatek vrátit.