Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

dovolujeme si Vám projevit upřímnou soustrast nad ztrátou Vašeho nejbližšího. I přes velký zármutek, který prožíváte, je potřeba neodkladně vyřídit některé, zákonem dané, záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Pro ulehčení těchto nelehkých dnů si Vám dovolujeme nabídnout několik informací.

Informace k jednotlivým položkám si můžete rozbalit pokliknutím.

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká nebo osoba, jež je uvedena ve formuláři Informovaný souhlas s hospitalizací. Informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo.

Personál na oddělení, kde byl zemřelý naposledy hospitalizován, Vám předá oblečení a věci osobní potřeby zemřelého. Jejich převzetí potvrdíte podpisem ve formuláři „Soupis osobních věcí, cenností a finanční hotovosti zemřelého“.

Cennosti, vkladní knížky, hodinky, šperky, drahé kovy, bankovní karty, finanční hotovost, důchod (pokud byl zaslán na depozitní účet nemocnice) a klíče podléhají dědickému řízení. Pozůstalost je nemocnicí hlášena okresnímu soudu v místě bydliště pacienta a je uložena v depozitu (centrálním trezoru) nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví.

Uložení cenností v depozitu je zaznamenáno v „Soupisu osobních věcí, cenností a finanční hotovosti zemřelého“ a obdržíte originál formuláře. V případě, že cennosti či finanční hotovost byly uloženy v depozitu i během hospitalizace, obdržíte originál „Potvrzení o úschově cenností a finančních hotovostí pacienta hospitalizovaného ve FNOL“. Tyto dokumenty budete potřebovat při vyzvednutí uložených cenností po ukončení dědického řízení.

Vyzvednutí se provádí na ředitelství Fakultní nemocnice Olomouc (budova WA) na Oddělení zpracování dat a statistiky.

Úřední hodiny

 • PO 09:00 -12:00 a 13:00 -14:00
 • ST 09:00 -12:00 a 13:00 -14:00
 • ČT 09:00 -12:00 a 13:00 -14:00

Pro vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Pokud některý účastník dědického řízení potřebuje některou z věcí, která je součástí dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu, auta aj. pro pozůstalé nezbytné věci) je nutné se obrátit na příslušný soud nebo na notáře, který dědické řízení vyřizuje. Ti pak mohou nemocnici požádat o vydání věci ještě před ukončením dědického řízení.

Dědické řízení se zahajuje, jakmile je příslušný soud o úmrtí informován. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu.

K objednání pohřbu budete potřebovat:

 • doklad totožnosti zemřelého, kde je uvedeno jeho rodné číslo (rodný list, oddací list, průkaz zdravotní pojišťovny)
 • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu,
 • cestovní pas (u cizinců),
 • oděv pro zesnulého,
 • fotografie zesnulého, má-li být součástí parte.

Postačí ale i zpráva lékaře o úmrtí.

Osobní doklady zemřelého je třeba vrátit na příslušný úřad:

 • Občanský průkaz (rovněž cestovní pas), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici, předá nemocnice na příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. Tento úřad hlásí úmrtí na evidenci obyvatel, centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a České správě sociálního zabezpečení.
 • Průkaz zdravotní pojišťovny – na příslušnou pobočku pojišťovny.
 • Řidičský průkaz – na dopravní inspektorát.
 • Cestovní pas – na oddělení pasů a víz.
 • Zbrojní průkaz – na policii ČR.
 • V případě cizince cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru policie.

Úmrtní list vydává pozůstalým matriční úřad (nikoliv Ústav klinické a molekulární patologie či Ústav soudního lékařství a medicínského práva FNOL).

Na základě nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • na 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, a na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Každý na ztrátu blízkého reagujeme jinak. Některé věci začnou docházet až po čase, některé otázky se mohou objevit hned. V naší nemocnici existuje poradna pro pozůstalé HOŘEC. Nabízí možnost osobního rozhovoru a provázení v čase vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka.

Poradna se nachází v budově Y a návštěvu si můžete sjednat na tel.č. 733 789 731 nebo mailem poradna.horec@gmail.com.