Ombudsman

Funkce Ombudsmana byla ve Fakultní nemocnici Olomouc zřízena od 1. 2. 2008. Dříve tuto agendu vykonával Kontrolní odbor. Ombudsman je jmenován ředitelem FNOL a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost Ombudsmana je pouze v rámci Fakultní nemocnice Olomouc.

1. Posláním Ombudsmana je pomoci pacientům, jejich rodinám a blízkým osobám. Jeho pomoc se týká všech problémů, se kterými si momentálně pacienti neví rady a mají souvislost s FNOL. Ombudsman prošetřuje stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně-organizačních problémů, nečinnosti či neetického chování zaměstnanců FNOL. Pomoc poskytuje i zaměstnancům a to ve všech oblastech, které se týkají FNOL.

2. Pokud se vyskytne zásadní problém, snaží se Ombudsman zajistit okamžitou nápravu za součinnosti daného pracoviště. Může pomoci zajistit kontakt nebo schůzku s vedením pracoviště, k němuž má pacient nějakou připomínku, poradí, jaké jsou možnosti při řešení daného problému. Ombudsman každou popsanou situaci nestranně posoudí, poskytne radu, kdo a jakým způsobem může problém řešit. V případě, že problém nespadá do působnosti FNOL, poskytne kontakt na příslušné instituce.

3. Každý podnět je prošetřen, případně jsou navržena nápravná opatření, která je potřeba realizovat v co nejkratším termínu. Prošetřování sporů není vedeno konfrontačně. Každý zaměstnanec, kterého se problém týká, se má možnost vyjádřit současně se svým nadřízeným, který je o problému vždy informován. Stává se totiž, že stěžovatel často svou výpověď zkreslí tak, aby byl on sám obětí. Dalším šetřením však zjistíme, že to byl právě on, který urážlivými slovy vyvolal ve zdravotnickém personálu obrannou reakci, která se nakonec může obrátit proti němu samému podle známého rčení „jak se do lesa volá...".

4. Kontakt na Ombudsman FNOL je možný několika způsoby:

 • písemně: stížnosti a žádosti pouze listinnou cestou (doporučeně), nutno uvést jméno a příjmení, adresu v ČR, kam se má zaslat písemná odpověď, a vlastnoruční podpis pisatele
 • telefonicky: spojení přes ústřednu FNOL 588 441 111 nebo přímá linka 588 442 521
 • e-mail: ombudsman@fnol.cz
  • zde pouze podání, mimořádně poděkování (nutno uvést jméno, příjmení, bydliště v ČR), nelze stížnosti a žádosti
  • pokud bude e-mail opatřený „zaručeným elektronickým podpisem", je možné zaslat cokoliv (žádosti, stížnosti, poděkování, jakékoliv podání)
  • je možné e-mailem dohodnout osobní návštěvu
  Odkaz na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/obsah/nakladani-se-stiznostmi_1534_1.html (Návody pro pacienty/Nakládání se stížnostmi/písm.b) Stížnosti učiněné e-mailem)  
 • osobní schůzka: (je vhodné si předem domluvit osobní schůzku prostřednictvím telefonu či e-mailu), zde je možné do protokolu sdělit stížnost, žádost, jakékoli podání, poděkování, podnět, nutno uvést: schůzku na přesný termín a čas a sdělit základní informace o problému, je nutné mít s sebou doklad o totožnosti vydaný úředním orgánem

V těchto případech je nutné, aby písemnost obsahovala popis události (datum, čas, pracoviště, příp. označení osob), označení pacienta, kterého se podání týká, doručovací adresu (případně telefonní číslo). Z každého podání musí být patrné, kdo jej podává, případně za koho (s vyjádřeným souhlasem této osoby) a které věci se týká. Není-li uvedena adresa pro doručování nebo zajištěn zaručený elektronický podpis (při zaslání elektronickou cestou) je podání považováno za anonymní.