Ombudsman

Funkce Ombudsmana je ve Fakultní nemocnici Olomouc zřízena od 1. 2. 2008. Ombudsman je jmenován ředitelem FNOL a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost Ombudsmana je pouze v rámci Fakultní nemocnice Olomouc.

  1. Posláním Ombudsmana je pomoci pacientům, jejich rodinám a blízkým osobám. Jeho pomoc se týká všech problémů, se kterými si momentálně pacienti neví rady a mají souvislost s FNOL. Ombudsman prošetřuje stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně-organizačních problémů, nečinnosti či neetického chování zaměstnanců FNOL aj.
  2. Pokud se vyskytne zásadní problém, snaží se Ombudsman zajistit okamžitou nápravu za součinnosti daného pracoviště. Může pomoci zajistit kontakt nebo schůzku s vedením pracoviště, k němuž má pacient nějakou připomínku, poradí, jaké jsou možnosti při řešení daného problému. Ombudsman každou popsanou situaci nestranně posoudí, poskytne radu, kdo a jakým způsobem může problém řešit. V případě, že problém nespadá do působnosti FNOL, poskytne kontakt na příslušné instituce. Ombudsman se svým přístupem snaží o nastolení důvěry, důstojnosti a respektu, tím kultivuje vzájemné vztahy mezi zdravotníky, pacienty a jejich osobami blízkými.
  3. Každý podnět je prošetřen, případně jsou navržena nápravná opatření, která je potřeba realizovat v co nejkratším termínu. Prošetřování sporů není vedeno konfrontačně. Každý zaměstnanec, kterého se problém týká, se má možnost vyjádřit současně se svým nadřízeným, který je o problému vždy informován.
  4. Ombudsman vyřizuje podání do 30 dnů ode dne jeho obdržení; tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty ombudsman informuje podávajícího.
  5. Kontakt na Ombudsmana FNOL je možný několika způsoby:
  • písemně: Fakultní nemocnice Olomouc,  Ombudsman, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
  • telefonicky: spojení přes ústřednu FNOL 588 441 111 nebo přímá linka 588 442 521
  • e-mail: ombudsman@fnol.cz
  • datová schránka: xa4krm2
  • osobní schůzka s ombudsmanem: (je vhodné si předem domluvit osobní schůzku prostřednictvím telefonu či e-mailu), zde je možné do protokolu sdělit stížnost, žádost, jakékoli podání, poděkování, podnět, nutno uvést: schůzku na přesný termín a čas a sdělit základní informace o problému, je nutné mít s sebou doklad o totožnosti vydaný úředním orgánem

Je vhodné, aby písemné podání  obsahovalo popis události (datum, čas, pracoviště, příp. označení osob), označení pacienta, kterého se podání týká, doručovací adresu (případně telefonní číslo). Z každého podání musí být patrné, kdo jej podává, případně za koho (s vyjádřeným souhlasem této osoby) a které věci se týká. Všechny podněty budou prošetřeny, byť na anonymně podané podněty či stížnosti nelze odpověď odeslat, neboť nelze určit, komu má být případná odpověď doručena.

V případě, že stěžovatel nebude s vyřízením své stížnosti spokojen, může se obrátit na Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor zdravotnictví, Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc.