Ztráty a nálezy

Nalezená věc není věc opuštěná. Nálezce je povinen ztracenou věc vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi věci. Není-li vlastník znám, nahlaste nález službu konající sestře.

Ztráty a nálezy jsou v úschově FN Olomouc:

  • na pracovišti místa nálezu – nejdéle po dobu 7 kalendářních dnů,
  • Oddělení zpracování dat a statistiky (depozit v budově ředitelství, WA) – nejdéle po dobu 6 měsíců.

Nejpozději po uplynutí lhůty jsou nálezy z úschovy FN Olomouc předány na na Oddělení ztrát a nálezů Magistrátu města Olomouce (MMO). Předání nalezených věcí z úschovy FNOL na MMO probíhá 1x za 6 měsíců.

Při vyzvednutí nalezené věci vlastníkem je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. doložením dokladu o zakoupení, čestné prohlášení apod.), a to za současného podrobného popisu ztracené věci. Vlastník věci prokáže při vyzvednutí nalezené věci svou totožnost a po ověření vlastnického nebo jiného oprávněného užívacího práva je s vlastníkem věci sepsán Protokol o vydání nalezené věci.

Vyzvednutí nalezené věci na Oddělení zpracování dat a statistiky (depozitu) je možné v úřední hodiny:

  • PO | 09:00-12:00 a 13:00-14:00
  • ST | 09:00-12:00 a 13:00-14:00
  • ČT | 09:00-12:00 a 13:00-14:00

Jako nález se nepřijímají potraviny, věci silně znečištěné, viditelně poškozené s nemožností jejich identifikace a věci zdraví ohrožující a nebezpečné.

Datum nálezu

 Nález

X. X. 2022

čepice (vzor zápisu)